(PO) Europe mark s. r. o., IČO 36739332

Grösslingova 45, 81109 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
01.04.2020Mgr. Peter Podolský Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
30.03.2020Mgr. Peter Podolský Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
30.03.2020Mgr. Peter Podolský Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
04.02.2020Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: Mgr. Peter Podolský, so sídlom Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, zn.sp.:...
29.01.2020Mgr. Peter Podolský Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
27.01.2020Mgr. Peter Podolský Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
31.12.2019Mgr. Peter Podolský Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
10.12.2019Okresný súd Bratislava I Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Peter Podolský, so sídlom Stachanovská 52, 821 05 Bratisla...
06.12.2019Mgr. Peter Podolský Súpis všeobecnej podstaty
06.12.2019Mgr. Peter Podolský Súpis oddelenej podstaty
03.12.2019Mgr. Peter Podolský Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
15.10.2019Mgr. Peter Podolský Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
15.10.2019Mgr. Peter Podolský Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
15.10.2019Mgr. Peter Podolský Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
10.10.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
05.08.2019Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu,
24.05.2019Okresný súd Bratislava I I. Súd vyzýva dlžníka Europe mark, s. r. o., so sídlom Gröslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 36 7...
17.05.2019Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania