(PO) Europe mark s. r. o., IČO 36739332

Grösslingova 45, 81109 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.10.2019Mgr. Peter Podolský Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
15.10.2019Mgr. Peter Podolský Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
15.10.2019Mgr. Peter Podolský Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
10.10.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
05.08.2019Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu,
24.05.2019Okresný súd Bratislava I I. Súd vyzýva dlžníka Europe mark, s. r. o., so sídlom Gröslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 36 7...
17.05.2019Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania