Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/132/2019

(FO) Sekerášová Mária (09.12.1958)

Stará Bystrica , 02304 Stará Bystrica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.11.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
26.08.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
26.07.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
12.06.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
12.06.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.05.2019Okresný súd ŽilinaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu