Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.12.2020JUDr. Vlasta Suchanová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
30.09.2020JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
11.09.2020JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
13.03.2020JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
10.03.2020JUDr. Vlasta Suchanová Súpis všeobecnej podstaty
13.02.2020JUDr. Vlasta Suchanová Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
10.02.2020JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
31.01.2020JUDr. Vlasta Suchanová Iné zverejnenie
28.01.2020JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
28.01.2020JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
13.11.2019JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
21.10.2019JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.10.2019JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.10.2019JUDr. Vlasta Suchanová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
06.08.2019JUDr. Vlasta Suchanová Súpis všeobecnej podstaty
03.06.2019JUDr. Vlasta Suchanová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
03.06.2019JUDr. Vlasta Suchanová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.05.2019Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu