(PO) HanSpa Medica, spol. s r.o., IČO 44946911

Robotnícka 57/19, 90501 Senica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.07.2021OKRESNÝ SÚD TRNAVAč.k.: 23K/31/2015 - 639 IČS: 2115224609 O Z N A M Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásené...
22.11.2018OKRESNÝ SÚD TRNAVAZrušenie konkurzu
26.05.2017I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
20.02.2017I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
08.06.2016OKRESNÝ SÚD TRNAVA Súd v y z ý v a konateľa úpadcu Ing. Mgr. Andreja Španku, Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, aby v...
20.04.2016OKRESNÝ SÚD TRNAVA Súd p r i z n á v a správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Br...
06.04.2016OKRESNÝ SÚD TRNAVA Súd p o u k a z u j e správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: B...
15.03.2016I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
02.03.2016I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
18.02.2016I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.Iné zverejnenie
04.02.2016OKRESNÝ SÚD TRNAVA Súd priznáva predbežnému správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: ...
14.01.2016I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.Iné zverejnenie
14.01.2016I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
08.01.2016OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
05.11.2015OKRESNÝ SÚD TRNAVAUstanovenie správcu,
26.10.2015OKRESNÝ SÚD TRNAVAZačiatok konkurzného konania