Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/287/2019

(FO) Mindar František (07.05.1966)

Hornov 249, 91441 Nemšová

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.08.2019JUDr. Vladimír Žitník Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
16.07.2019JUDr. Vladimír Žitník Súpis všeobecnej podstaty
16.07.2019JUDr. Vladimír Žitník Súpis oddelenej podstaty
30.05.2019JUDr. Vladimír Žitník Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.05.2019JUDr. Vladimír Žitník Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.05.2019JUDr. Vladimír Žitník Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
27.05.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu