Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/356/2019

(FO) Hradecký Róbert (07.05.1981)

Nová Lesná 288, 05986 Nová Lesná

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.02.2020JUDr. Ivana Križová Červenáková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
05.06.2019JUDr. Ivana Križová Červenáková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
05.06.2019JUDr. Ivana Križová Červenáková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.05.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu