Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/505/2019

(FO) Sendrei Jaroslav (02.06.1977)

Železničná 711, 98701 Poltár

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
12.09.2019Ing. Janka Dobrocká MBASúpis všeobecnej podstaty
12.09.2019Ing. Janka Dobrocká MBAOznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
21.06.2019Ing. Janka Dobrocká MBAOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.06.2019Ing. Janka Dobrocká MBAOznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.06.2019Ing. Janka Dobrocká MBAVýzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
27.05.2019Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu