(FOP) Pavol Orihel ORO - TRADE, IČO 30101620

Potočná 25, 92207 Veľké Kostoľany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.06.2018JUDr. Viera Nováková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
05.05.2017JUDr. Viera Nováková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
05.04.2017JUDr. Viera Nováková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
25.04.2016OKRESNÝ SÚD TRNAVAOkresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Orihel, Potočná č.25...
30.03.2016OKRESNÝ SÚD TRNAVASúd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťo...
23.03.2016OKRESNÝ SÚD TRNAVA O Z N A M Okresný súd Tr...
22.02.2016OKRESNÝ SÚD TRNAVA Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa SR- Finančné riaditeľstvo Slovenskej republi...
15.06.2015OKRESNÝ SÚD TRNAVASúd p r i z n á v a správcovi JUDr. Viere Novákovej, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 2...
08.06.2015JUDr. Viera Nováková Iné zverejnenie
08.06.2015JUDr. Viera Nováková Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
11.05.2015OKRESNÝ SÚD TRNAVA Správcovi JUDr. Viere Novákovej, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, p o u k ...
30.04.2015JUDr. Viera Nováková Súpis oddelenej podstaty
30.04.2015JUDr. Viera Nováková Súpis všeobecnej podstaty
20.04.2015JUDr. Viera Nováková Iné zverejnenie
20.04.2015JUDr. Viera Nováková Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
31.03.2015OKRESNÝ SÚD TRNAVASúd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Viere Novákovej, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 7...
25.03.2015JUDr. Viera Nováková Iné zverejnenie
12.03.2015JUDr. Viera Nováková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
27.02.2015OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
31.12.2014OKRESNÝ SÚD TRNAVAUstanovenie správcu,