Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/366/2019

(FO) Fiedorová Alena (04.04.1980)

Prešov , 08001 Prešov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.06.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
12.06.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
28.05.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Iné zverejnenie
07.02.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
25.10.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Iné zverejnenie
09.08.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
12.06.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
12.06.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
12.06.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
03.06.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu