Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/386/2019

(FO) Gonda Ján (26.12.1961)

Oľka 67, 06704 Oľka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.08.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
21.07.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
30.06.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
11.06.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
25.10.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Iné zverejnenie
10.09.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
19.08.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Iné zverejnenie
19.06.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
19.06.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.06.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
11.06.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu