Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/415/2019

(FO) Ferko Ivan (02.10.1972)

Jakubovanská 482, 08301 Sabinov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.11.2019JUDr. Ivana Križová Červenáková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
19.06.2019JUDr. Ivana Križová Červenáková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.06.2019JUDr. Ivana Križová Červenáková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
14.06.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu