Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/280/2019

(FO) Ferenc Miloš (16.01.1979)

Kopaničná 36, 04415 Nižná Myšľa

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
18.09.2019JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
19.06.2019JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.06.2019JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
19.06.2019JUDr. Viera Baulovičová Bodová Súpis všeobecnej podstaty
13.06.2019Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu