Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/601/2019

(FO) Wiedermann Jozef (16.12.1955)

Sliač , 96231 Sliač

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.05.2020JUDr. Marián Pataj Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
30.08.2019JUDr. Marián Pataj Súpis všeobecnej podstaty
01.07.2019JUDr. Marián Pataj Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
01.07.2019JUDr. Marián Pataj Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
24.06.2019Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu