Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/178/2019

(FO) Pavlanský Dávid (12.02.1985)

Staničná ulica 626, 90051 Zohor

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.08.2019Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
02.07.2019Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.07.2019Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
26.06.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu