Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/381/2019

(FO) Remišová Andrea (04.07.1981)

Bzince pod Javorinou 312 , 91611 Bzince pod Javorinou

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.10.2019Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
30.08.2019Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.Súpis všeobecnej podstaty
04.07.2019Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
04.07.2019Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
04.07.2019Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
21.06.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu