Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/432/2019

(FO) Krajčík Miloš (31.08.1973)

Železničná 295, 91401 Trenčianska Teplá

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
18.09.2019JUDr. Vladimír Žitník Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
04.09.2019JUDr. Vladimír Žitník Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
08.08.2019JUDr. Vladimír Žitník Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.08.2019JUDr. Vladimír Žitník Súpis oddelenej podstaty
02.08.2019JUDr. Vladimír Žitník Súpis všeobecnej podstaty
09.07.2019JUDr. Vladimír Žitník Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.07.2019JUDr. Vladimír Žitník Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
09.07.2019JUDr. Vladimír Žitník Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
03.07.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu