Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/101/2019

(FO) Mészároš Ladislav (12.12.1961)

Komárno , 94501 Komárno

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.02.2020Ing. Radoslava Kovácsová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
31.12.2019Ing. Radoslava Kovácsová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
18.09.2019Ing. Radoslava Kovácsová Súpis všeobecnej podstaty
22.07.2019Ing. Radoslava Kovácsová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
22.07.2019Ing. Radoslava Kovácsová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.07.2019Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu