Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/208/2019

(FO) Kádár Ján (04.05.1949)

Veľký Grob 121, 92527 Veľký Grob

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.10.2019JUDr. Nikoleta Zajko Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.09.2019JUDr. Nikoleta Zajko Súpis všeobecnej podstaty
31.07.2019JUDr. Nikoleta Gallová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
31.07.2019JUDr. Nikoleta Gallová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
31.07.2019JUDr. Nikoleta Gallová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
18.07.2019OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu