Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/435/2019

(FO) Hriadel Dušan (14.04.1946)

Moravská 1631, 02001 Púchov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.07.2020JUDr. Peter Frajt Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
25.06.2020JUDr. Peter Frajt Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
04.02.2020JUDr. Peter Frajt Iné zverejnenie
31.12.2019JUDr. Peter Frajt Iné zverejnenie
13.11.2019JUDr. Peter Frajt Súpis oddelenej podstaty
13.11.2019JUDr. Peter Frajt Iné zverejnenie
10.07.2019JUDr. Peter Frajt Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
04.07.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu