Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/229/2019

(FO) Nagyová Erika (14.05.1971)

Bratislava-Petržalka , Bratislava-Petržalka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.07.2020JUDr. Oľga Karásková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
04.10.2019JUDr. Oľga Karásková Súpis všeobecnej podstaty
21.08.2019JUDr. Oľga Karásková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.08.2019JUDr. Oľga Karásková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.08.2019JUDr. Oľga Karásková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
06.08.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu