Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/117/2019

(FO) Fodorová Jolana (04.10.1971)

Družstvevná 518/1 , 93561 Hronovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.03.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
12.03.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
25.02.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
10.02.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
10.02.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
05.02.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
03.02.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
17.01.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.01.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
03.01.2020G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
17.12.2019G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
17.12.2019G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
02.12.2019G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
20.11.2019G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
29.10.2019G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
02.08.2019G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.08.2019G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.08.2019G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
30.07.2019Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu