Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/343/2019

(FO) Kopper Peter (04.07.1979)

Pri Železničnej Stanici 1184, 04017 Košice-Barca

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
18.09.2019JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
25.07.2019JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.07.2019JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.07.2019JUDr. Viera Baulovičová Bodová Súpis všeobecnej podstaty
17.07.2019Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu