Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/360/2019

(FO) Čonka Slavomír (09.07.1982)

Levočské Lúky 1071, 05401 Levoča

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.09.2019JUDr. Mária Lányiová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
11.09.2019JUDr. Mária Lányiová Súpis všeobecnej podstaty
09.08.2019JUDr. Mária Lányiová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.08.2019JUDr. Mária Lányiová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
26.07.2019Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu