Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/716/2019

(FO) Baryová Milada (21.01.1968)

Stupník 374/2 , 98526 Málinec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.10.2019JUDr. Marián Pataj Súpis všeobecnej podstaty
08.08.2019JUDr. Marián Pataj Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
08.08.2019JUDr. Marián Pataj Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
29.07.2019Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu