Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-37K/47/2019

(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.12.2022Okresný súd Bratislava I Súd konkurz na majetok úpadcu: TRX Group, s. r. o., so sídlom J.C. Hronského 1634/10, 831...
06.12.2022Okresný súd Bratislava ISúd priznáva správcovi: JUDr. Kubicová Viera, so sídlom kancelárie Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava...
06.12.2022Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
03.06.2022FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
06.12.2021FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.Pripísanie poznámky o spornom zápise
06.12.2021FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
30.08.2021FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
11.08.2021FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.Iné zverejnenie
26.05.2021FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
24.08.2020FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
28.07.2020Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
31.01.2020Okresný súd Bratislava I Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Kubicová Viera, so sídlom Bratislava 2, 8...
02.01.2020JUDr. Viera Kubicová Iné zverejnenie
28.11.2019JUDr. Viera Kubicová Súpis oddelenej podstaty
28.11.2019JUDr. Viera Kubicová Súpis oddelenej podstaty
28.11.2019JUDr. Viera Kubicová Súpis všeobecnej podstaty
21.11.2019JUDr. Viera Kubicová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.11.2019JUDr. Viera Kubicová Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
04.10.2019JUDr. Viera Kubicová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
04.10.2019JUDr. Viera Kubicová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu