(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.08.2020FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
28.07.2020Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
31.01.2020Okresný súd Bratislava I Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Kubicová Viera, so sídlom Bratislava 2, 8...
02.01.2020JUDr. Viera Kubicová Iné zverejnenie
28.11.2019JUDr. Viera Kubicová Súpis oddelenej podstaty
28.11.2019JUDr. Viera Kubicová Súpis oddelenej podstaty
28.11.2019JUDr. Viera Kubicová Súpis všeobecnej podstaty
21.11.2019JUDr. Viera Kubicová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.11.2019JUDr. Viera Kubicová Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
04.10.2019JUDr. Viera Kubicová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
04.10.2019JUDr. Viera Kubicová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
25.09.2019Okresný súd Bratislava I Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.09.2019, č. k. 37K/47/2019-64...
23.09.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
23.08.2019Okresný súd Bratislava I Súd vyzýva Dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní od doručenia návrhu a osvedčil svoju platobn...
08.08.2019Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania