Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/296/2019

(FO) Doronyay Dušan (20.05.1984)

Malobielska 430, 90024 Veľký Biel

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.03.2024JUDr. RNDr. Silvia Prachová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
07.03.2024JUDr. RNDr. Silvia Prachová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
07.03.2024JUDr. RNDr. Silvia Prachová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
01.03.2024Mestský súd Bratislava IIIVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
09.09.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu