Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/257/2019

(FO) Kováčová Adriana (17.11.1964)

Špačinska cesta 3 , 91701 Trnava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.09.2019Mgr. Eva Timár Myjavcová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.09.2019Mgr. Eva Timár Myjavcová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
02.09.2019Mgr. Eva Timár Myjavcová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
23.08.2019Mgr. Eva Timár Myjavcová Súpis všeobecnej podstaty
19.08.2019Mgr. Eva Timár Myjavcová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.08.2019Mgr. Eva Timár Myjavcová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
13.08.2019OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu