Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/262/2019

(FO) Kotlár Josef (28.04.1969)

Váhovce 618, 92562 Váhovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.10.2019Mgr. Eva Timár Myjavcová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
19.08.2019Mgr. Eva Timár Myjavcová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
19.08.2019Mgr. Eva Timár Myjavcová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.08.2019OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu