(PO) Blitshtein Trading, s.r.o., IČO 46853359

Trenčianska 53, 82109 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.03.2020JUDr. Oliver Korec Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.03.2020JUDr. Oliver Korec Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
09.03.2020JUDr. Oliver Korec Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
02.03.2020JUDr. Oliver Korec Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
27.02.2020JUDr. Oliver Korec Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
24.01.2020JUDr. Oliver Korec Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
20.01.2020Okresný súd Bratislava I Súd konkurz na majetok úpadcu: Blitshtein Trading, s.r.o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Br...
20.01.2020Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: JUDr. Oliver Korec, sídlo kancelárie: Kominárska 2,4; 831 04 Bratislava,...
29.11.2019JUDr. Oliver Korec Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
22.11.2019JUDr. Oliver Korec Súpis všeobecnej podstaty
22.11.2019JUDr. Oliver Korec Súpis všeobecnej podstaty
22.11.2019JUDr. Oliver Korec Súpis všeobecnej podstaty
22.11.2019JUDr. Oliver Korec Súpis oddelenej podstaty
14.11.2019JUDr. Oliver Korec Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
08.11.2019JUDr. Oliver Korec Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.09.2019JUDr. Oliver Korec Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.09.2019JUDr. Oliver Korec Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.09.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
11.09.2019Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania