Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/537/2019

(FO) Čúzy Miroslav (09.04.1969)

Prievidzská 294, 97246 Čereňany

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.10.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
23.09.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
13.08.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.08.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu