Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/153/2019

(FO) Császár Ladislav (17.03.1976)

Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
06.04.2020B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
24.03.2020B.F.B. správcovská, v.o.s.Iné zverejnenie
18.03.2020B.F.B. správcovská, v.o.s.Iné zverejnenie
03.12.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
31.10.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
24.10.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Súpis všeobecnej podstaty
02.10.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
22.08.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
21.08.2019Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu