Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/271/2019

(FO) Bart Richard (29.03.1972)

Veľký Grob 22, 90301 Veľký Grob

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.02.2020B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
02.10.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
22.08.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.08.2019OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu