Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/356/2019

(FO) Kratochvíl Anton (27.05.1969)

Kozia 601, 81103 Bratislava-Staré Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.06.2020JUDr. Michal Pohovej Súpis všeobecnej podstaty
16.04.2020JUDr. Michal Pohovej Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
27.03.2020JUDr. Michal Pohovej Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
25.02.2020JUDr. Michal Pohovej Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
09.12.2019JUDr. Michal Pohovej Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
23.10.2019JUDr. Michal Pohovej Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
11.10.2019JUDr. Michal Pohovej Súpis všeobecnej podstaty
03.10.2019JUDr. Michal Pohovej Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.10.2019JUDr. Michal Pohovej Iné zverejnenie
20.09.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu