Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/356/2019

(FO) Kratochvíl Anton (27.05.1969)

Kozia 601, 81103 Bratislava-Staré Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.06.2021JUDr. Michal Pohovej Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
14.06.2021JUDr. Michal Pohovej Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
05.01.2021JUDr. Michal Pohovej Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
18.12.2020JUDr. Michal Pohovej Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
23.11.2020JUDr. Michal Pohovej Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
03.11.2020JUDr. Michal Pohovej Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
05.10.2020JUDr. Michal Pohovej Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
03.09.2020JUDr. Michal Pohovej Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
29.07.2020JUDr. Michal Pohovej Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
04.06.2020JUDr. Michal Pohovej Súpis všeobecnej podstaty
16.04.2020JUDr. Michal Pohovej Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
27.03.2020JUDr. Michal Pohovej Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
25.02.2020JUDr. Michal Pohovej Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
09.12.2019JUDr. Michal Pohovej Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
23.10.2019JUDr. Michal Pohovej Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
11.10.2019JUDr. Michal Pohovej Súpis všeobecnej podstaty
03.10.2019JUDr. Michal Pohovej Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.10.2019JUDr. Michal Pohovej Iné zverejnenie
20.09.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu