Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/359/2019

(FO) Bohunský Ladislav (09.04.1949)

Bratislava-Petržalka , 85105 Bratislava-Petržalka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.11.2019JUDr. , PaedDr. Jozef Malich Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
04.10.2019JUDr. , PaedDr. Jozef Malich Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
04.10.2019JUDr. , PaedDr. Jozef Malich Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
04.10.2019JUDr. , PaedDr. Jozef Malich Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.09.2019Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu