Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/617/2019

(FO) Ferenc Stanislav (25.02.1975)

Bodružal 33, 09005 Bodružal

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
11.12.2019JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
30.10.2019Okresný súd Prešovurčuje, že na podanie veriteľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50...
29.10.2019JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Súpis všeobecnej podstaty
07.10.2019JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
26.08.2019JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.08.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu