Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/61/2011

(PO) K - DAMAS s. r. o. " v likvidácii ", IČO 36817732

Klariská 7, 81103 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.06.2021Insolvency k. s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
23.10.2019Insolvency k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
15.10.2019Okresný súd Bratislava I Súd konkurz na majetok úpadcu: K-­ DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03 Br...
08.06.2016Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu
03.05.2016Okresný súd Bratislava I Súd zvoláva v súlade s § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene ...
21.04.2016Okresný súd Bratislava I Súd odvoláva: Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava, značka ...
21.01.2015Okresný súd Bratislava I Súd návrh správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku zamieta. ...
30.12.2013Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K...
22.11.2013Okresný súd Bratislava I Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej repub...
23.09.2013Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu K- DAMAS s....
23.09.2013Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu K- DAMAS s....
27.08.2013Okresný súd Bratislava I Súd povoľuje vstup veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratisl...
27.08.2013Okresný súd Bratislava I Súd povoľuje vstup veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratisl...
02.03.2012Mgr. Martin Pohovej Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
22.02.2012Mgr. Martin Pohovej Súpis všeobecnej podstaty
27.01.2012Okresný súd Bratislava ISúd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Martin Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie slobody 10 , ...
25.01.2012Mgr. Martin Pohovej Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
16.01.2012Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
09.12.2011Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu,
30.11.2011Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania