Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/562/2019

(FO) Gromovská Eva (02.10.1964)

Handlová , 97251 Handlová

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.10.2019JUDr. Andrej Jaroš Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
10.09.2019JUDr. Andrej Jaroš Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
10.09.2019JUDr. Andrej Jaroš Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
10.09.2019JUDr. Andrej Jaroš Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
10.09.2019JUDr. Andrej Jaroš Iné zverejnenie
20.08.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu