Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/844/2019

(FO) Zraková Anna (17.01.1963)

Mládežnícka 1886/17 , 97401 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.05.2020JUDr. Marián Pataj Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
14.11.2019JUDr. Marián Pataj Súpis všeobecnej podstaty
18.09.2019JUDr. Marián Pataj Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
18.09.2019JUDr. Marián Pataj Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
11.09.2019Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu