(PO) Ultramix, s. r. o., IČO 45415561

Prievozská 13/B, 82103 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.04.2019Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu
04.04.2019Okresný súd Bratislava I Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a do...
08.02.2019Okresný súd Bratislava IOdvolanie správcu
06.11.2018Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: Ultramix, s.r.o., so sídlom Prievozská 13/B, 821 03...
22.10.2018Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu
17.09.2018Okresný súd Bratislava I Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a do...
07.09.2018Okresný súd Bratislava I Súd povoľuje vstup veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Brati...
07.09.2018Okresný súd Bratislava IOdvolanie správcu
20.07.2015Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: U...
20.07.2015Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: U...
05.06.2015Okresný súd Bratislava I Súd potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, ...
05.06.2015Okresný súd Bratislava ISúd povoľuje vstup nového veriteľa Regis Real s.r.o., so sídlom Vajanského 22, 917 00 Trnava, IČO: 3...
18.11.2014bnt restructuring k.s.Iné zverejnenie
14.04.2014Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ultramix, s.r.o., s...
17.03.2014Okresný súd Bratislava I Súd potvrdzuje prevod pohľadávok v celkovej výške 16 270,13 eura zistených pohľadávok z pôvodného v...
11.03.2014Okresný súd Bratislava I Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ultramix, s.r.o., so...
10.02.2014Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: bnt restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Cintorínska 7, 811 08 Bratisl...
10.02.2014Okresný súd Bratislava I Súd povoľuje vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 B...
31.10.2013bnt restructuring k.s.Súpis všeobecnej podstaty
24.07.2013bnt restructuring k.s.Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku