Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/621/2019

(FO) Ugrayová Mária (08.08.1965)

Dávidova 8/144 , 06544 Plaveč

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.09.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Iné zverejnenie
21.07.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
30.06.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
11.06.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
28.02.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
12.12.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
25.10.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Iné zverejnenie
06.09.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
06.09.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
06.09.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.08.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu