(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
20.04.2020Okresný súd Prešov p r i z n á v a správcovi JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Sv...
14.04.2020JUDr. Mária Domčeková Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
05.03.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
26.02.2020JUDr. Mária Domčeková Súpis všeobecnej podstaty
26.02.2020JUDr. Mária Domčeková Súpis oddelenej podstaty
26.02.2020JUDr. Mária Domčeková Súpis oddelenej podstaty
26.02.2020JUDr. Mária Domčeková Súpis oddelenej podstaty
20.02.2020JUDr. Mária Domčeková Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
07.02.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
27.01.2020Okresný súd Prešov priznáva správcovi: JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník za...
03.01.2020JUDr. Mária Domčeková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.01.2020JUDr. Mária Domčeková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
30.12.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
31.10.2019Okresný súd PrešovUstanovenie správcu
31.10.2019Okresný súd PrešovUpovedomenie o zrušení pojednávania Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: IMPU...
16.09.2019Okresný súd Prešov I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyh...
16.09.2019Okresný súd Prešov P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 5K/14/2019 vo vec...
05.09.2019Okresný súd PrešovZačiatok konkurzného konania