(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.01.2021JUDr. Mária Domčeková Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
26.11.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
29.09.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
29.09.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
29.09.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
18.08.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
13.08.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
10.08.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
16.07.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
19.06.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
16.06.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.04.2020Okresný súd Prešov p r i z n á v a správcovi JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Sv...
14.04.2020JUDr. Mária Domčeková Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
05.03.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
26.02.2020JUDr. Mária Domčeková Súpis všeobecnej podstaty
26.02.2020JUDr. Mária Domčeková Súpis oddelenej podstaty
26.02.2020JUDr. Mária Domčeková Súpis oddelenej podstaty
26.02.2020JUDr. Mária Domčeková Súpis oddelenej podstaty
20.02.2020JUDr. Mária Domčeková Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
07.02.2020JUDr. Mária Domčeková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok