Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/165/2019

(FO) Šuba Miroslav (13.03.1980)

Rovná 524, 94656 Dulovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.12.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
13.12.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Iné zverejnenie
26.11.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
08.11.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
23.10.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
18.10.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Súpis všeobecnej podstaty
02.10.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
26.08.2019B.F.B. správcovská, v.o.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
22.08.2019Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu