Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/178/2019

(FO) Rák Viktória (15.03.1981)

Letná ul. 88, 94501 Komárno

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.03.2020Mgr. Alexej Vašek Iné zverejnenie
23.10.2019Mgr. Alexej Vašek Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.10.2019Mgr. Alexej Vašek Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
23.10.2019Mgr. Alexej Vašek Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
17.10.2019Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu