(PO) AGRO Porúbka s.r.o., IČO 36574058

Brezová 1562/31, 07101 Michalovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
06.08.2021Okresný súd Košice I O Z N A M Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: AGRO Porúbka s.r...
11.05.2021Okresný súd Košice I P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., Cint...
15.04.2021JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
15.04.2021JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
02.12.2020Okresný súd Košice I Priznáva odvolanému správcovi podstaty: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelá...
26.10.2020Okresný súd Košice I U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie Kupeckého 4, 040...
25.09.2020JUDr. Viera Baulovičová Bodová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
18.09.2020Okresný súd Košice IUstanovenie správcu
23.07.2020Okresný súd Košice IOdvolanie správcu
06.07.2020I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Iné zverejnenie
19.05.2020I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
19.05.2020I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
27.04.2020I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
17.03.2020I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Iné zverejnenie
10.03.2020I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
04.03.2020Okresný súd Košice I U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 12.12.2019, sp. zn.: 26K/24/2019-366 na majetok ú...
20.02.2020I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Súpis všeobecnej podstaty
03.02.2020I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
23.01.2020I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
22.01.2020Okresný súd Košice I P r i z n á v a predbežnému správcovi: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelári...