Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/854/2019

(FO) Janovcová Beata (02.05.1971)

Starohorská 66 , 97411 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.05.2020Mgr. Martina Klačanová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
11.11.2019Mgr. Martina Vaculčíková Súpis všeobecnej podstaty
17.09.2019Mgr. Martina Vaculčíková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
17.09.2019Mgr. Martina Vaculčíková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
17.09.2019Mgr. Martina Vaculčíková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
11.09.2019Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu