Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/184/2019

(FO) Bosák Michal (06.08.1986)

Palárikovo , 94111 Palárikovo

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
23.12.2019Podunajská konkurzná k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
29.11.2019Podunajská konkurzná k.s.Súpis všeobecnej podstaty
17.09.2019Podunajská konkurzná k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
17.09.2019Podunajská konkurzná k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
17.09.2019Podunajská konkurzná k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
11.09.2019Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu