Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/189/2019

(FO) Bližňák Mikuláš (31.10.1984)

Nová 139, 93538 Lok

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
01.10.2019INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
01.10.2019INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
01.10.2019INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
11.09.2019Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu