Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/302/2019

(FO) Hrotko Arpád (05.09.1963)

Kpt.Nálepku 734, 92401 Galanta

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
13.11.2019JUDr. Nikoleta Zajko Súpis všeobecnej podstaty
08.11.2019JUDr. Nikoleta Zajko Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
18.09.2019JUDr. Nikoleta Zajko Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
18.09.2019JUDr. Nikoleta Zajko Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
18.09.2019JUDr. Nikoleta Zajko Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
11.09.2019OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu