Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/640/2019

(FO) Barčin Marian (22.03.1960)

Šumperská ulica 41, 97101 Prievidza

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.11.2019Mgr. Martin Berec Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
26.11.2019Mgr. Martin Berec Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
26.11.2019Mgr. Martin Berec Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
11.09.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu