Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/699/2019

(FO) Grundzová Božena (28.03.1956)

Kružlová 84 , 09002 Kružlová

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
07.01.2020iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
12.12.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
12.12.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Iné zverejnenie
25.10.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Iné zverejnenie
17.09.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
17.09.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
17.09.2019iTRUSTee Restructuring, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
11.09.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu